جلسه ده

ادامه آشنایی با نتهای فرضی

(سی) و (سی)

۱