جلسه دو

ادامه مبحث نام نتها

گروه های هفت گانه

روش و فرم نشستن و انگشت گذاری

۱

۲

۳