جلسه چهار

تعریف خطوط حامل

یادگیری پنج نت بر روی خطوط حامل

۱

۲

۳