جلسه هشت

آشنایی با نتهای فرضی

(سل.لا) و (دو.ر)

۱

۲