ویدئو و مصاحبه استعدادهای هنری

مهتا فخرایی

دانیال جوزی

پارمیس سادات حسینی

تینا اسماعیل زاده

امیرپاشا حمیدنوربخش

نیما اسماعیل زاده

سپهر سمسارزاده

دانیال جوزی